New Music for Kids and Teens

venované deťom a učiteľom
( 2011 – )

Často sme svedkami toho, že prvotný kontakt s novou (súčasnou) hudbou je pre príjemcu veľkým prekvapením, vyrušením až šokom. Je to preto, lebo žiaľ ešte stále novej hudbe zväčša predchádza stará pedagogika.

Stará pedagogika predpokladá, že nová hudba je vysoko sofistikovaným umením pre hŕstku vyvolených a že je to množina konkrétnych hudobných diel. Nová pedagogika vychádza z opačného predpokladu; nová hudba jej umožňuje ten najprirodzenejší, plne slobodný a zároveň jednoduchý vstup do sveta hudby, zároveň to nie sú vedomosti o konkrétnych dielach, je to skôr spôsob myslenia a cítenia, je to priama osobná skúsenosť, vlastná tvorba a najmä plná sloboda od počiatkov vzdelávania.

~ Tomáš Boroš

 

Inšpiráciou pre vznik projektu New Music for Kids and Teens bola osobná skúsenosť s interpretáciou súčasnej hudby, realita zaužívaného repertoáru vo vyučovacej praxi na ZUŠ a potreba ponúknuť pedagógom repertoár súčasnej hudby v celej jej rozmanitosti, ktorý by bol pre nich zároveň ľahko dostupný.

Tak vznikli tri nosné piliere projektu: online databáza skladieb, praktické semináre pre učiteľov a cyklus koncertov s názvom Portréty, ktoré sa každoročne uskutočňujú v rozličných mestách na Slovensku. Online databáza uľahčuje učiteľom (i žiakom) prístup k súčasnej hudbe, ktorá je vhodná nielen pre edukačný proces (skladby sa objavujú aj na koncertných či súťažných pódiách). Semináre umožňujú učiteľom lepšie spoznať hudobné diela súčasných autorov, poukazujú na špecifiká skladateľských zámerov, ilustrujú menej bežné techniky hry či spôsoby zápisu hudby, a tak im pomáhajú zasadiť samotné hudobné diela do výučby. Cyklus koncertov Portréty je akousi syntézou vyššie spomenutých aktivít a platformou, na ktorej zažiaria žiaci, pedagógovia i súčasná tvorba. Ich prvotná myšlienka bola predstaviť tvorbu skladateľov jednotlivých sekcií ISCM. V ideálnej podobe sa to podarilo v r. 2013, kedy ZUŠ na celom Slovensku zrealizovali 36 hudobných portrétov s hudbou od Čile, cez Kanadu až po Estónsko a Mexiko. Portrétmi sme dokonca až 3-krát otvárali festival ISCM New Music Days! Sme veľmi radi, že Portréty si v súčasnosti „žijú svojím životom“ a ZUŠ ich organizujú bez väčšieho zásahu ich pôvodných iniciátorov.

~ Andrea Bálešová

 

V rámci seminárov NMKT sa uskutočnili mnohé vzdelávacie aktivity pre učiteľov, širšiu verejnosť i deti. Najhutnejšími boli Ministerstvom školstva akreditované semináre pre ďalšie vzdelávanie učiteľov „Vybrané kapitoly z hudby 20. a 21. storočia“ pod vedením Daniela Mateja a „Hudba ako čin“ pod vedením Tomáša Boroša. „Kapitoly“ sa zameriavali na poznávanie diel hudby vymedzeného obdobia, ich analýzu a aplikáciu aktívneho počúvania vo vyučovaní. Prakticky zamerané čiastkové workshopy zároveň predstavili spôsob práce pri naštudovaní konkrétneho, predtým analyzovaného diela. Cieľom seminárov „Hudba ako čin“ bolo otvoriť učiteľov pre nové hudobnopedagogické myslenie v konkrétnych metodických návrhoch, ktorým dominovala elementárna hudobná tvorba, improvizácia, hra so zvukom – jeho organizácia v čase a v hudobnej forme, nerozlučiteľnosť hudby, pohybu, vizuálneho vnímania, dramatickej akcie. Výsledkom boli takmer dve stovky školených pedagógov s pozitívnou spätnou väzbou a najmä s túžbou transformovať získané skúsenosti do svojej praxe. Podobné princípy využíva aj ďalší pripravovaný hudobnoedukačný projekt „Mesiace a čísla“, v ktorom je reč (názvy mesiacov roka a čísla od 1 po 21) médiom hudobnej kreativity s dôrazom na výšku tónu – intonáciu, rytmické vzorce a pohybovú interpretáciu hudby.

~ Tomáš Boroš, Irena Lányiová

 

Zistite viac na webe projektu!

 

Menu