VENI ACADEMY na Islande

Študentský súbor VENI ACADEMY, ktorý sa každoročne vždy nanovo kreuje ako výsledok medzinárodnej edukačnej platformy, pôsobil za ostatné roky najmä na území Slovenska a štátov V4. Jeho aktivity už vyše desať rokov vyhľadávajú predovšetkým študenti, ktorí pociťujú nedostatok vzdelávania v oblasti súčasnej hudby. Táto edukačná platforma je pre nich teda istým spôsobom „školu suplujúcim“ prostredím, v rámci ktorého majú pod vedením skúseného medzinárodného lektorského tímu možnosť získavať tak inšpiráciu, vedomosti, ako aj zručnosti potrebné k tvorivej interpretácii súčasnej hudby. 

Na začiatku minulého roka sa nám podarilo nadviazať partnerstvo s Iceland University of the Arts v Reykjavíku, ktoré v tomto roku vyústilo do pozvania stráviť niekoľko dní na ich vzdelávacej inštitúcii. Od 15. do 18. mája 2022 sme tak vycestovali na Island s cieľom prezentovať náš projekt a ponúknuť víziu perspektívnej užšej  spolupráce. Našimi pozývateľmi boli vo vedení univerzity pôsobiaci pedagógovia skladateľ Einar Torfi Einarsson a slovenský klavirista Péter Máté, ktorý na Islande žije už od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. 

V rámci našej návštevy sme zúčastneným pedagógom a študentom ponúkli jednak celkovú prezentáciu nášho projektu a jeho – dnes už bez pochýb – veľmi úspešný príbeh (Juraj Beráts), jednak východiskový ideový rámec tejto vzdelávacej aktivity, ktorý spočíva v zámere poskytovať kvalitnú a kvalifikovanú edukáciu komukoľvek, kto o ňu prejaví záujem (a teda bez vstupných „filtrov“, akými v podobných prípadoch neraz bývajú prehrávky, ktorými perspektívni účastníci takýchto umeleckých akadémií a kurzov musia najprv úspešne prejsť). Od tejto idey „úplnej otvorenosti“ sa odvíja aj základný repertoár, ktorý majú účastníci našej akadémie každoročne k dispozícii, a tým sú tzv. „otvorené partitúry“ (ideovému rámcu a  repertoáru sa venoval Daniel Matej v prednáške Open Scores in the Performance Practice of the VENI ACADEMY). 

Otvorené partitúry sú mimoriadne vhodným priestorom pre realizáciu ansámblovej hry nielen tým, že sú v zásade realizovateľné v akomkoľvek inštrumentálnom obsadení, ale aj (a možno najmä) preto, lebo mnohé z nich sú koncipované tak, aby ich mohli realizovať zdatní aj menej zdatní hudobníci a zároveň práve svojou „otvorenosťou“ kladú dôraz hlavne na vopred presne nevymedzené, a teda individuálne kreatívne interpretačné riešenia. Účastníkov našej prezentácie sme teda oboznámili s viacerými príkladmi z tejto oblasti hudby, vysvetlili sme jednotlivé zadania a na konkrétnych zvukových príkladoch sme ukázali možnosti ich realizácie. No a následne sme sa venovali aj praktickej prezentácii, resp. „ochutnávke“ našej práce v podobe kreatívnej dielne, venovanej štúdiu vybraných partitúr. 

Po prezentácii nášho projektu sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou účastníkov (čoho prejavom bola aj živá diskusia na záver) a s vedením školy sme predbežne dohodli ďalšie kroky, ktoré by mohli viesť k užšej spolupráci v budúcnosti.

Naša návšteva Islandu pripadla na úplný záver akademického roka (v dôsledku notoricky známych dôvodov spojených s pandémiou a z nej vyplývajúcej medzinárodnej situácie sa nám iný spoločný termín nájsť nepodarilo), čo malo isté nevýhody (najmä tú, že semestrálna výuka už bola ukončená, účasť bola striktne dobrovoľná, teda aj študentov prišlo menej – iba tí „najzvedavejší“) – ako keby bola naša prezentácia zaradená do povinného programu výuky, pričom mnohí študenti boli zároveň naplno angažovaní v príprave záverečných umeleckých semestrálnych výstupov), ale aj výhody (práve v dôsledku ukončenia roku sme mali možnosť byť účastní dvoch kompozičných koncertov a jednej audio inštalácie, ktorá bola magisterskou kompozičnou absolventskou prácou).  V rámci našej návštevy sme teda mali možnosť vidieť aj univerzitu v jej “vnútri” a “pozorovať” študentov počas prípravy ich záverečných výstupov, ako aj počuť a vidieť výstupy samotné. 

Iceland University of the Arts v Reykjavíku je pomerne mladá vzdelávacia inštitúcia (existuje od roku 1999), históriou aj rozmermi príbuzná napr. s našou Akadémiou umení v Banskej Bystrici (hoci tej vznik bol daný úplne inými okolnosťami aj politicko-spoločenským pozadím), s ktorou je mimochodom spojená cez program Erasmus (našimi „predbežcami“ boli pred istým časom kolegovia z Lotz Tria, ktorí nám aj pomohli so sprostredkovaním prvého kontaktu).

Je to však špičkovo, technicky aj priestorovo, vybavená univerzita, ktorú kolegom z Islandu môžeme len (v dobrom) závidieť. Našťastie – aspoň z toho, čo sme mali možnosť zažiť, vidieť a počuť – umelecko-odborná úroveň študentských výstupov je porovnateľná s tými v našich končinách (dobrou správou pre nás teda je, že umenie s porovnateľným vnútorným obsahom je možné realizovať tak v lepších, ako aj horších podmienkach…).

V neposlednom rade, byť na Islande je úžasné z viacerých hľadísk: okrem neuveriteľnej krajiny, ktorá sem celoročne láka hordy turistov z celej zemegule je to aj krajina nasiaknutá umením, kultúrou a kultúrnosťou. Zažiť aspoň niečo z toho všetkého je bonusom pre každého, kto sa tam vyberie.

A my dúfame, že naša návšteva na Iceland University of the Arts v Reykjavíku prinesie aj v budúcnosti svoje ovocie v podobe užšej spolupráce v oblasti edukácie zameranej na aktuálne umenie dneška.

Juraj Beráts a Daniel Matej

Ďalšie články

Naše projekty

Menu